Παρουσίαση ★ Eurodram

Το Eurodram είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο θεατρικής μετάφρασης. Δουλεύει με τις γλώσσες της Ευρώπης, της Κεντρικής Ασίας και της Μεσογείου. Ο πρωταρχικός του σκοπός είναι να γνωστοποιήσει στους επαγγελματίες και στο κοινό του θεάτρου, έργα τα οποία είναι στην πλειοψηφία τους ανέκδοτα, δίνοντας μία ιδιαίτερη βαρύτητα στην γλωσσική ποικιλία. Για αυτή την περίοδο (2015-2016), οι επιτροπές έχουν την ευθύνη να επιλέξουν θεατρικά κείμενα γραμμένα στη γλώσσα της επιτροπής, τα οποία στη συνέχεια οι επιτροπές θα προτείνουν για μετάφραση σε ξένη γλώσσα.

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Το δίκτυο αποτελείται από τριάντα επιτροπές ανάγνωσης κατανεμημένες ανά γλώσσα, και περιλαμβάνει 300 μέλη. Οποιοσδήποτε αρμόδιος του θεάτρου και της μετάφρασης, μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για να συμμετάσχει στην επιτροπή. Αυτή η ένταξη επικυρώνεται με διαδικασίες που έχει ορίσει η κάθε επιτροπή και κάθε πρόταση για την ένταξη νέου μέλους είναι ευπρόσδεκτη.

Το δίκτυο έχει σαν αρχή του να ευνοεί την ισορροπία και την εκπροσώπηση των επιτροπών ανάμεσα σε άντρες – γυναίκες, πρωτοεμφανιζόμενους -έμπειρους, θεωρητικούς – πρακτικούς, ανεξάρτητους -θεσμικούς, μόνιμους κατοίκους ή μέλη της διασποράς, κ.λ.π. Επιθυμητό είναι μέλη της επιτροπής να συνιστούν θεατρικοί εκδότες, μέλη εθνικών διαγωνισμών δραματουργίας ή φεστιβάλ εθνικών δραματουργών, καθώς και εκπρόσωποι των ενώσεων των δραματουργών.

Κάθε μέλος έχει ως αποστολή του να ευνοεί τη συλλογή και τη διακίνηση κειμένων τόσο εντός της επιτροπής αλλά κυρίως προωθώντας τα σε συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες, παραγωγούς και οργανώσεις συγγραφέων. Επίσης δεσμεύεται να συλλέγει, να κοινοποιεί και να διαβάζει όσο το δυνατόν περισσότερα έργα. Οι περισσότερο διαθέσιμοι δεσμεύονται να είναι σε θέση να κάνουν μία σύντομη επαναληπτική ανάγνωση (ανώνυμη, σύμφωνα με το συντονισμό) σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από το συγγραφέα.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Κάθε μέλος είναι εγγεγραμμένο σε μία e-mailλίστα. Αυτές οι λίστες είναι μερικώς ορισμένες: δηλαδή μόνο τα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν, και τα μηνύματα που στέλνονται στη λίστα προωθούνται σε όλα τα μέλη της επιτροπής. Η ΜΕΟ είναι υπεύθυνη για την τεχνική εγγραφή στη λίστα και για την ανακοίνωση της άφιξης ενός νέου μέλους, το οποίο παρουσιάζεται στους υπόλοιπους μέσω email. H γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εσωτερική επικοινωνία της επιτροπής είναι αυτή της αντίστοιχης επιτροπής (όχι τα αγγλικά, γαλλικά ή ρωσικά), με εξαίρεση τα συλλογικά μηνύματα του γενικού συντονιστικού οργάνου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Κάθε επιτροπή συντονίζεται από ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της καθεμιάς επιτροπής.

Ο συντονιστής πρέπει να διασφαλίσει ότι οι στόχοι του δικτύου έχουν κατανοηθεί απόλυτα από τα μέλη της επιτροπής. Προσπαθεί να συλλέξει και να θέσει σε κυκλοφορία το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό κειμένων, να εγγράψει νέα μέλη, κυρίως μεταξύ των μεταφραστών και να διασφαλίσει να υπάρχει μια ανανέωση της επιτροπής. Πρόσθετα, οργανώνει τις ανταλλαγές, τις προκαταρκτικές συναντήσεις και τις ψήφους σχετικά με τις επιλογές. Διασφαλίζει ότι τα αποτελέσματα μεταδίδονται εγκαίρως στο γενικό Συντονιστικό όργανο, συνοδευόμενα από τα απαιτούμενα στοιχεία (βιογραφικό σημείωμα, περίληψη, απόσπασμα …). Έργο του συντονιστή είναι επίσης η προώθηση της επιλογής των μελών της επιτροπής του, τουλάχιστον μέσω της σύνταξης και της διάδοσης ενός δελτίου τύπου, καθώς και των επιλογών των μελών των άλλων επιτροπών στο μέτρο του δυνατού.

Οι συντονιστές καλούνται να συμμετέχουν στο φεστιβάλ «Η Ευρώπη των Θεάτρων» οργανώνοντας ένα δρώμενο, καθώς και με την παρουσία τους στην ετήσια γενική συνέλευση. Αν είναι απαραίτητο η ΜΕΟ μπορεί να υποστηρίξει το συντονιστή στην αναζήτηση χρηματοδότησης για τα μεταφορικά και τα έξοδα διαμονής του. Ο γενικός συντονισμός διασφαλίζεται από τη ΜΕΟ, όταν αυτό είναι εφικτό.

ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Τα κείμενα μπορούν να υποβληθούν από: συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες, παραγωγούς, κλπ.

Για τα πρωτότυπα κείμενα, οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ολόκληρο το πρωτότυπο κείμενο, ένα σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα, ένα ενημερωτικό κείμενο (ημερομηνία και τόπος συγγραφής, αριθμός χαρακτήρων, αναφορές σε παλαιότερες διακρίσεις ή παραστάσεις) καθώς και κάθε στοιχείο συμπληρωματικής πληροφορίας, που κρίνεται ενδιαφέρον.

Σημείωση: Όσον αφορά τα πρωτότυπα κείμενα γραμμένα στα γαλλικά, μπορούν να προταθούν μόνο τα κείμενα που έχουν ήδη επιλεγεί από μία επιτροπή ανάγνωσης από επαγγελματίες, ή εκείνα που προτείνει ένα μέλος της γαλλικής επιτροπής.

Για τις μεταφράσεις, οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τη μετάφραση ολόκληρου του κειμένου ή ενός αποσπάσματος (κατά κανόνα έκτασης 1/5 του έργου), μία αναλυτική περίληψη του έργου, ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα, ένα ενημερωτικό κείμενο (ημερομηνία και τόπος συγγραφής, αριθμός χαρακτήρων, αναφορές σε παλαιότερες διακρίσεις ή παραστάσεις) καθώς και κάθε στοιχείο συμπληρωματικής πληροφορίας, που κρίνεται ενδιαφέρον. Είναι προφανώς απαραίτητο να αναφέρεται η γλώσσα του πρωτότυπου κειμένου και το όνομα του μεταφραστή.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω e-mailσε pdf μορφή, στη ηλεκτρονική διεύθυνση συντονισμού της σχετιζόμενης επιτροπής (βλ. σχετικά λίστα επαφών στην καρτέλα «Γλωσσολογικές Επιτροπές»), ή κατά παρέκκλιση στο γενικό συντονισμό στην ηλεκτρονική διεύθυνση: documentation@sildav.org. Τα μέλη των επιτροπών πρέπει να στείλουν τα κείμενα απευθείας στη λίστα της επιτροπής.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες αναφέρονται παρακάτω. Όσο νωρίτερα υποβάλλονται οι προτάσεις, τόσο εκτενέστερη θα είναι η διακίνηση των κειμένων και ο αριθμός των αναγνωστών για το κάθε κείμενο.

Τα κείμενα αποστέλλονται στις επιτροπές σύμφωνα με τη γλώσσα στην οποία υποβάλλεται η πρόταση. Για παράδειγμα, ένα κείμενο γραμμένο στη γερμανική γλώσσα θα αποσταλεί στην γερμανική επιτροπή. Η πρόταση για μετάφραση του ίδιου κειμένου στα λιθουανικά θα αποσταλεί στη λιθουανική επιτροπή.

Η γλώσσα του κειμένου είναι η κύρια αναφορά, θεωρητικά χωρίς διάκριση με βάση την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής του συγγραφέα. Εντούτοις, το δίκτυο δεν έχει την αρμοδιότητα να ασχοληθεί με κείμενα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης, Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας. Ωστόσο οι προτάσεις, σε συνεργασία με την αρμόδια επιτροπή, μπορούν να εξετάζονται ανά περίπτωση.

Ένας συγγραφέας μπορεί να προτείνει όσα κείμενα επιθυμεί, όσες φορές το επιθυμεί. Εντούτοις είναι προτιμότερο να περιορίζεται σε ένα ανά περίοδο. Εκτός από εξαιρέσεις δε γίνονται δεκτά παρά μόνο πρόσφατα έργα. Τα κείμενα πρέπει να απευθύνονται κατευθείαν στο συντονιστή της αρμόδιας επιτροπής, ή στο γενικό συντονιστικό όργανο σε έκτακτη περίπτωση (βλ. παρακάτω στις Επαφές και στη Λίστα των Επιτροπών στη διεύθυνση: http://www.sildav.org/eurodram/comites-linguistiques.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Κάθε επιτροπή Eurodramδιεξάγει δύο διαγωνισμούς ανά δύο χρόνια, κατ’ αναλογία με τις Μπιενάλε, δηλαδή με ένα μέγιστο αριθμό επιλογής τριών κειμένων κάθε φορά. Ένας συγγραφέας δεν μπορεί να διακριθεί στον ίδιο διαγωνισμό με περισσότερα του ενός κείμενά του.

Συγκεκριμένα:

ü     Ζυγές χρονιές: η επιλογή αφορά δραματικά έργα στη γλώσσα της εκάστοτε επιτροπής προς μετάφραση σε μία άλλη γλώσσα ευρωπαϊκή (εξωτερική μετάφραση)

ü   Μονές χρονιές: επιλογή δραματικών έργων άλλων ευρωπαϊκών χωρών προς μετάφραση στη γλώσσα της εκάστοτε επιτροπής (εσωτερική μετάφραση)

ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Κάθε μέλος της επιτροπής μπορεί να δώσει 6 ψήφους. Θεωρητικά δίνει 3 ψήφους στο πρώτο κείμενο της επιλογής του, 2 στο δεύτερο και 1 στο τρίτο. Αλλά όλοι οι συνδυασμοί είναι δυνατοί, με το λιγότερο 1 ψήφο και το μέγιστο 3 ψήφους ανά κείμενο. Για παράδειγμα: 1 ψήφος για 6 διαφορετικά κείμενα, ή 2 ψήφους για τρία κείμενα, κ.λ.π. Κάθε μέλος μπορεί να αλλάξει γνώμη όσες φορές επιθυμεί, μέχρι το τέλος της διαδικασίας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Προθεσμία αποστολής κειμένων: 31 Δεκεμβρίου 2015
Ενδιάμεσες συναντήσεις: Ιανουάριος 2016
Συσκέψεις συζητήσεων: Φεβρουάριος 2016
Προθεσμία ανακοίνωσης αποτελεσμάτων: 15 Μαρτίου 2016
Γενική Συνέλευση: Κωνσταντινούπολη, Μάιος 2015

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους συγγραφείς που έχουν υποβάλλει προτάσεις παρά μόνο σε περίπτωση θετικής απάντησης. Τα αποτελέσματα αναρτώνται διαδικτυακά μέσα στις εβδομάδες που έπονται της επιλογής των έργων. Κάθε συγγραφέας μπορεί να ζητήσει να του επιστραφούν τα κείμενά του. Προτιμάται η αποστολή αυτή να γίνεται με ανωνυμία.

Περίπου 300 κείμενα κυκλοφορούν κάθε χρόνο στο σύνολο του δικτύου. Τα κείμενα που υποβάλλονται στη γαλλική επιτροπή διαβάζονται κατά μέσο όρο από 10 αναγνώστες.

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τα επιλεγμένα έργα δε λαμβάνουν (δυστυχώς) καμία χρηματική ανταμοιβή.

Η επιλογή ενός πρωτότυπου κειμένου είναι μία πρόσκληση για τους μεταφραστές της γλώσσας του να επιχειρήσουν τη μετάφρασή του. Η επιλογή μίας μετάφρασης αποσπάσματος κειμένου είναι μία πρόσκληση για το μεταφραστή να τη συνεχίσει. Η επιλογή μίας μετάφρασης ολόκληρου έργου είναι μία πρόσκληση για τους σκηνοθέτες και τους εκδότες να προχωρήσουν σε ανέβασμα της παράστασης ή σε έκδοση του έργου.

Το δίκτυο συνεργάζεται με πολυάριθμους οργανισμούς, γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να είναι μέλος μιας δυναμικής ομάδας συγγραφέων, μεταφραστών και αναζητώντας σχετικές συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο.

Γενικός Συντονισμός: documentation@sildav.org