Представяне и начин на функциониране ★ Eurodram

Eurodram е европейска мрежа за театрален превод, Тя включва европейските, средноазиатските и средиземноморски езици. Основната ѝ цел е да запознае професионалистите и театралната публика с преводите на произведения, които остават предимно неиздадени, обръщайки особено внимание на езиковото разнообразие.

Мрежата работи на принципа на биенале. Всяка четна година тя предлага селекция от пиеси на оригиналния им език, препоръчвайки ги за превод. Всяка нечетна година се предлага селекция от преводи на пиеси, препоръчвайки ги за издаване или сценична реализация.

(ВНИМАНИЕ: В регламента за прием и разглеждане на предложенията при различните комитети и години може да има различия. Обърнете се към координатора на съответния комитет преди да подадете текста или посетете онлайн страницата на комитета за подробна информация.)

КОМИТЕТИТЕ

Мрежата е организирана в приблизително тридесет езикови комитета с общо около триста члена, разделени по езици или езикови групи.

Всеки, който притежава компетенции в областта на театъра и превода на драматургични текстове, желаещ да сподели знанията и уменията си, може да кандидатства за членство в някой от комитетите. Приемането му става по процедура, различна за всеки от комитетите, но като цяло доста опростена. Всяко препоръка за прием на нови членове е добре дошла. (При желание за включване в българския комитет, пишете на: 36monkeys(at)gmail.com, subject: eurodram или на централния координатор documentation@sildav.org (FR/EN))

Мрежата насърчава баланса в комитетите между: мъже / жени, дебютиращи / утвърдени, теоретици / практикуващи, независими / обвързани с институциите, местни / живеещи в чужбина и т.н. Препоръчително е местните издатели на театрална литература, членовете на националните конкурси за драматургия или на фестивалите за националната драматургия, а също и представители на съюзите и на синдикатите на драматурзите да бъдат част от съответния комитет.

Всеки един член има за задача да събира драматургични текстове, да ги чете, да разпространява текстовете в рамките на своя комитет, а освен това и да ги промотира (според собствените си контакти, възможности и предпочитания) пред автори, преводачи, издатели, агенти и авторски организации.

ДИСКУСИОННИ ГРУПИ

Всеки нов член се добавя в общата имейл група. Единствено членовете могат да използват тази група за изпращане и получаване на съобщения.

MEO (Maisond’Europeetd’Orient) отговаря за техническото включване в е-mailкомуникацията на някоя от групите и за обявяването на приема на нови членове. Желателно е всеки нов член да се представи на останалите с няколко думи за себе си. (цялата процедура е описана на: http://www.sildav.org/component/content/article/502 ).

Езикът, на който се пишат съобщения в рамките на дадена група е, разбира се, този на съответния комитет, а общите съобщения до другите комитети са на английски, френски или руски.

КООРДИНАЦИЯТА

Всеки един от комитетите се ръководи от някой от своите членове. Процедурата зависи от решението на съответния комитет и той решава самостоятелно, как да бъде координиран и как да организира работата си.

Координаторът е отговорен за това, всеки от членовете на комитета му да знае целите на мрежата. Той полага усилия да събира и разпространява между членовете възможно най-голям брой текстове, да набира нови членове, предимно сред преводачите и драматурзите, да се грижи за регулярно обновяване на комитета, да поддържа имейл групата за дискусии, да организира вотовете, касаещи селекциите. Той отговаря за това, резултатите от селекциите и нужната информация за текстовете (биография, кратък анонс, откъс от пиесата на английски език) да бъдат препратени навреме на генералния координатор.

Той има задачата лично и с помощта на членовете си да разгласява селекцията, направена от комитета му чрез публична обява, а също и, доколкото е възможможно, да оповестява селекциите на останалите комитети.

Координаторите се приканват да участват в ежегодния фестивал „Европа на театрите” чрез организирането на някакво събитие в собствената си страна, а също така и да участват в годишните срещи на EURODRAMмрежата. В случай на нужда MEO може да оказва помощ на координаторите при търсенето на финансиране, покриващо разходите им за транспорт и нощуване.

Главен координатор е MEO, без това да има окончателен характер.

За най-спешните или комплексни решения, свързани с мрежата, отговаря борд, който включва повечето активни координатори.

ТЕКСТОВЕТЕ

Текстове могат да бъдат предлагани от всеки: автори, преводачи, издатели, литературни агенти, членове на комитета и т.н.

За оригиналните текстове, писани на съответния език на комитета, предложенията трябва да бъдат придружени от пълния текст на пиесата, кратка биография на автора (100 думи), технически лист (дата и място на написване, брой персонажи, справка за награди и вече реализирани продукции на този текст), друга информация, която се изисква от комитета или се счита за важна от подаващия.

За преводните текстове, предложенията трябва да съдържат превод на целия текст, резюме на произведението, кратка биография на автора и преводача, технически лист (дата и място на написване, брой персонажи, справка за награди и вече реализирани продукции на този текст в други страни), а също и друга информация, която е счетена за важна. Обезателно трябва да бъде упоменат оригиналния език на творбата.

Предложенията трябва да бъдат изпращани по имейл във формат.pdf.

Крайните срокове за изпращане на текстовете ще видите по-долу. Колкото по-рано е изпратен един текст, толкова повече членове на комитета ще имат възможността да го прочетат и оценят.

Разяснение: Текстовете се изпращат на комитетите според езика, на който е направено предложението. Например текст, написан на македонски трябва да бъде изпратен на македонския комитет. Преведената на латвийски македонска пиеса обаче, трябва да бъде изпратена на латвийския комитет през следващата година.

Езикът, на който е написан текста, е основен критерий, без да се взима под внимание националността или местоживеенето на автора. Основен фокус на мрежата EURODRAMвсе пак е зоната Европа – Средиземноморието – Централна Азия и по принцип тя няма за цел да се занимава с текстове идващи извън нея, но ако има такова предложение, то може да бъде разгледано от съответния комитет.

Всеки автор може да предложи колкото желае на брой текстове. Желателно е все пак да се ограничава до един на сесия.

Освен по основателни и мотивирани причини, се приемат единствено съвременни творби.

Текстовете се изпращат директно до координатора на съответния спрямо езика комитет или, при необходимост, до главния координатор (виж адресите по-долу или на списъка на комитетите на http://www.sildav.org/eurodram/comites-linguistics). Членовете на комитетите пращат текстовете директно на вътрешния адрес на своя комитет.

СЕЛЕКЦИИТЕ

Всеки от комитетите на Eurodram изготвя една селекции всяка година, като всяка една от тях включваща максимално три текста. Селекциите са както следва:

– Четна година: селекция от драматични текстове на оригинален език, които да бъдат предложени за превод на чужди езици;

– Hечетна година: селекция от драматични текстове преведени от чужд за комитета език, които да бъдат предложени за представяне на езика на комитета.

ВНИМАНИE: Сроковете за кандидатстване обикновено са през втората половина на предната година, така че комитета да може да изготви селекцията през на месец март.

ПРОЦЕДУРА ПРИ СЕЛЕКЦИЯТА

Комитетите имат относителна самостоятелност при съставянето на своите процедури. По правило всяка пиеса се чете и оценява минимум от двама члена на комитета. Ако има драстична разлика в оценките, се чете от още един или двама члена на комитета. В българския комитет всеки текст се разглежда и оценява по зададени критерии и точките се сумират. Ако има текстове с равен брой точки сред събралите най-много, следва други членове на комитета, неоценявали съответния текст, да дадат мнението си. Когато членове на комитета предлагат текстове, на които са автори или преводачи, те нямат право да участват в оценката на тези текстове. Всеки член на комитета може да променя мнението си по селекцията до края на срока за гласуване.

На координаторите се предлага да водят дискусиите на вътрешния лист на комитета и да организират подготвителна среща и среща за обсъждане.

ВАЖНИ ДАТИ*

Крайна дата за изпращане на текстове: 31 декември

Срок за обявяване на селекциите: 15 март.

* може да има малки вариации в датите на различните комитети! Моля сравнете с обявата на комитета за съответната година!

ОТГОВОРИ от мрежата

Поради липса на достатъчно организационен капацитет, авторите на предложенията получават отговор само ако са включени в селекцията. Общите резултати на EURODRAMсе обявяват публично в интернет, след като всички комитети са предали резултатите си и нужните технически данни (обикновено няколко дни след датата на решението).Всяка година в цялата мрежа циркулират няколкостотин текста. Всеки текст се чете средно от петима експерти.

КАКВО СЛЕДВА

За съжаление не можем да предложим парична награда на избраните текстове. Някои от комитетите все пак успяват да осигурят превод на текстовете.

Кoгато комитет на EURODRAMселектира текст, написан на локалния език, това става препоръка за преводачите от този език да направят превод, както и за театралните професионалисти от другите комитети и техните общности – да обърнат внимание на съответната пиеса и автор. Включването в EURODRAM селекцията на преводни театрални текстове е насърчаване на преводача да продължи с работата си, както и покана към режисьорите, театрите и издателите да обърнат внимание на този текст.

Мрежата работи в партньорство с многобройни структури в цяла Европа, което ѝ позволява да се включва в множество международни инициативи, както и да поддържа контакт с множество партньори от различни страни.

адрес за обща координация: documentation@sildav.org

Ressources :
http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
http://36monkeys.blogspot.fr/
http://eurodram-bulgarian.weebly.com
http://www.36monkeys.org